Support
Workhub Asia
02-002-3598, 081-831-3377
Your shopping cart
View cart
Your cart is empty!

Terms and Conditions

Date: 2016-03-02 12:17:49.0

คุณสมบัติของสมาชิกและผู้ใช้บริการ

  • WORKHUB-ASIA เป็นสถานที่สำหรับผู้ประกอบการแรกเริ่มในประเทศไทย หรือผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการขยายตลาดหรือเปิดสาขาในประเทศไทย หรือเป็นสถานที่ตั้งสำหรับสำนักงานตัวแทน  หรือฟรีแลนเซอร์  หรือธุรกิจขนาดเล็ก, และผู้ประกอบการทางสังคม ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มาพบปะกันเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีการเติบโตอย่างบูรณาการ
  • สมาชิกและผู้ใช้บริการสามารถใช้โต๊ะทำงานร่วมกันแบบยืดหยุ่น สมาชิกยังสามารถเช่าห้องประชุมและห้องทำงานกลุ่มที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นสัดส่วนและเป็นส่วนตัว
  • สมาชิกและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใยแก้วนำแสงที่มีความเร็วสูง
  • WORKHUB-ASIA ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยอย่างถูกต้อง การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ให้คำปรึกษาทางธุรกิจการบัญชีและการตรวจสอบ  เข้าถึงการบริการแปลภาษาจากอังกฤษ - ไทย – อังกฤษ  บริการล่ามในสถานที่โดยเสียค่าใช้จ่ายตามชั่วโมงที่ใช้จริง และสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  • เข้าร่วมฟรีหรือได้รับส่วนลดค่าเช่าสถานที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิก หรือแนะนำมาโดยสมาชิก
  • สามารถเข้ารับบริการอย่างยืดหยุ่นแบบต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน หรือทำสัญญาแบบระยะยาว
  • สมาชิกแบบ Lite B จำนวน 10 วันต่อเดือน และ Lite C จำนวน 20 วันต่อสองเดือนจะต้องใช้วันที่เหลือให้หมดภายในระยะเวลาที่ระบุไว้
  • สำหรับสมาชิกรายเดือน วันเริ่มต้นใช้งานคือวันแรกของการใช้งาน และสิ้นสุดในวันก่อนวันที่เดียวกันจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในเดือนถัดมา

 

 

การชำระเงิน

  • สมาชิกจะต้องทำการชำระเงินค่าสมาชิกทั้งหมดก่อนที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือบริการ ใด ๆจาก WORKHUB-ASIA
  • ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดยกเว้นสำหรับผู้ใช้บริการแบบ Lite A จะถูกส่งไปยังคุณภายใน 7 วันก่อนวันครบกำหนดและคุณต้องชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเข้าบัญชี บริษัท ซีเอสอาร์ โฟกัส จำกัด

 

 

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. การปฏิบัติตามข้อตกลง

บริการของ ซีเอสอาร์ โฟกัส จำกัด ในที่นี้ให้เรียกว่า ("WORKHUB-ASIA") เป็นการจัดหา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้พื้นที่สำนักงานและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

WORKHUB-ASIA ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานในเวลาใดก็ได้ WORKHUB-ASIA จะพยายามติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงใด ๆ ผ่านอีเมลที่คุณได้แจ้งไว้ภายใน 30 วันของการเปลี่ยนแปลง 

2. การใช้บริการ

คุณยอมรับว่าเมื่อมีส่วนร่วมหรือใช้บริการกับ WORKHUB-ASIA คุณจะไม่:

ก) มอบกุญแจหรือรหัสการใช้งานของคุณให้กับบุคคลอื่น หรือยอมให้ผู้ใดที่ไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้ที่ยังไม่ชำระเงินเข้ามายังพื้นที่ของ WORKHUB-ASIA ในเวลาใดก็ได้ (ยกเว้นพื้นที่ส่วนกลางที่กำหนดไว้) หาก WORKHUB-ASIA มีการตรวจพบว่ามีการให้กุญแจหรือรหัสการใช้งานกับคนอื่นจะทำให้การเป็นสมาชิกของคุณกับ WORKHUB-ASIA ถูกยกเลิกโดยทันที อีกทั้งคุณและเพื่อนของคุณก็จะไม่สามารถต่ออายุการใช้งานจาก WORKHUB-ASIA ได้อีกต่อไป

ข) สมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่านของ WORKHUB-ASIA จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (2007) ของประเทศไทย

ค) การใช้ในทางที่ผิด คุณจะต้องไม่ใช้บริการของ WORKHUB-ASIA ในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้บริการของ WORKHUB-ASIA ในลักษณะที่ (ก) เป็นการแทรกแซง ทำให้มีการโหลดเกิน ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ ลดคุณภาพ หรือรบกวน ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือโครงข่ายที่เชื่อมโยงกับบริการของ WORKHUB-ASIA  (ข) เป็นการติดตาม ก่อกวน ข่มขู่ หรือทำอันตรายบุคคลใด ๆ หรือรุกรานสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการท่านอื่น (ค) เป็นการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ บริการของ WORKHUB-ASIA กับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ง) ปรับลดหรือทำการเชื่อมต่อกับโครงข่ายใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ โครงข่ายของผู้ให้บริการไร้สายใด ๆ (จ) เป็นการเผยแพร่ไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมที่รบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของบริการของ WORKHUB-ASIA หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์อื่นใด

3. การเปิดเผยข้อมูล

WORKHUB-ASIA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ การมีส่วนร่วมและการใช้บริการของคุณที่ WORKHUB-ASIA เห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะตอบสนองต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งระเบียบกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ หรือคำขอของรัฐบาล หรือเพื่อแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์หรือที่จะลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ WORKHUB-ASIA

4. การรักษาความลับ

ก.  คุณยอมรับและตกลงว่าในระหว่างการมีส่วนร่วมและใช้บริการนั้น คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายความว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนที่ถูกเปิดเผยโดย WORKHUB-ASIA หรือโดยผู้มีส่วนร่วมใด ๆ หรือผู้ใช้บริการ หรือพนักงานคนใด หรือพันธมิตรหรือตัวแทนและอื่นๆ ที่โดยรูปลักษณ์แล้วไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน อันเป็นความลับหรือมีการถือครองข้อมูลที่เป็นความลับยังหมายรวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียงข้อมูลด้านธุรกิจ การขาย การดำเนินการ ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ พนักงาน ลูกค้า แผนการตลาด ข้อมูลทางการเงินบริการธุรกิจต่าง ๆ ความรู้ใด ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบหรือการสังเกตของ หรือการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์และ /หรือหนังสือและบันทึกของ WORKHUB-ASIA หรือเป็นการวิเคราะห์ใด ๆ การรวบรวมการศึกษาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดย WORKHUB-ASIA หรือมิฉะนั้นก็ได้มาในลักษณะใด ๆ จากข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลใด ๆ ที่คุณมีภาระผูกพันเพื่อรักษาให้เป็นความลับหรือรู้หรือมีเหตุผลที่จะรู้ว่าควรจะถือว่าเป็นความลับ

ข. การมีส่วนร่วมของคุณในและ/หรือการใช้บริการ ที่ผูกพันให้คุณ:

I. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดอย่างเข้มงวด;          

II ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลที่สามใดๆ  

III ที่จะไม่ใช้ข้อมูลลับในทางใดทางตรงหรือทางอ้อมเป็นอันตรายต่อ WORKHUB-ASIA หรือผู้ที่มีส่วนร่วมหรือผู้ใช้บริการใด ๆ

ค. ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดยังคงเป็นทรัพย์สินของ WORKHUB-ASIA แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นของบุคคลที่ได้กล่าวถึงนั้นๆ คุณยินยอมและยอมรับว่าไม่มีอะไรใน TOU นี้หรือการมีส่วนร่วมหรือการใช้บริการของคุณจะถูกตีความว่าเป็นการให้สิทธิใดๆกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตหรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับ หรือสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกรรมสิทธิ์ ของ WORKHUB-ASIA หรือของผู้ส่วนร่วม หรือผู้ใช้บริการใด ๆ

5. การมีส่วนร่วมหรือการใช้บริการ

คุณรับทราบว่าคุณมีส่วนร่วมหรือใช้บริการด้วยความสมัครใจและการตัดสินใจของคุณเอง คุณรับทราบว่า WORKHUB-ASIA ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงของคุณ การมีส่วนร่วม การใช้บริการหรือการสูญเสียใด ๆ ของข้อมูลหรือทรัพย์สินที่เกิดจากการมีส่วนร่วมดังกล่าวหรือการใช้งาน

6. การปฎิเสธการรับประกัน

คำปฏิเสธต่อไปนี้ ให้ใช้บังคับกับคุณสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ โดยที่คุณรับทราบและตกลงว่า บริการที่WORKHUB-ASIA จัดหาให้นั้นเป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่ "AS IS” และมีอยู่ (AS AVAILABLE) โดยบริการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตรงตามความต้องการเฉพาะส่วนบุคคลของคุณ และการที่คุณใช้งานหรือไว้วางใจในบริการของ WORKHUB-ASIA  เป็นความเสี่ยงและเป็นไปตามดุลพินิจของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว บริการนั้นย่อมจะมีความผิดพลาดต่างๆควบคู่มาด้วย และ WORKHUB-ASIA  ขอปฏิเสธบรรดาคำรับรอง คำรับประกัน เงื่อนไข และการค้ำประกันใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ WORKHUB-ASIA  ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถที่จะขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ และปราศจากการคุกคามจากไวรัส ความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบสนอง หรือนอกจากนี้ WORKHUB-ASIA  ไม่รับประกันว่า บริการของ WORKHUB-ASIA จะพร้อมใช้ เหมาะสมกับเวลา เป็นปัจจุบัน ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ สมบูรณ์ ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นใดที่คุณเข้าถึงหรือได้รับผ่าน WORKHUB-ASIA จะเป็นไปตามที่รับรอง หรือเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือ ข้อผิดพลาดใด ๆ ใน บริการของ WORKHUB-ASIA จะได้รับการแก้ไข คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจาก WORKHUB-ASIA ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม จะไม่ถือเป็นคำรับรอง คำรับประกัน หรือการค้ำประกันแต่ประการใด ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังรับทราบและตกลงว่า WORKHUB-ASIA อาจไม่สามารถเสนอบริการให้ได้แต่ประการใด หากปราศจากคำปฏิเสธและข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นนี้ ในกรณีที่บริการไม่เป็นไปตามคำรับประกันที่เกี่ยวข้องใด ๆ คุณอาจแจ้งให้ WORKHUB-ASIA ทราบ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพียงวิธีการเดียวโดยเฉพาะของคุณ และ WORKHUB-ASIA  จะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามคำรับประกัน WORKHUB-ASIA จะไม่มีพันธะหน้าที่การรับประกันอื่นใดในส่วนของบริการ และคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายอื่นใด อันสืบเนื่องมาจากการที่ไม่เป็นไปตามคำรับประกันใด ๆ

7. ข้อจำกัดความรับผิดและการเยียวยา

คุณตกลงว่า WORKHUB-ASIA จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียต่อทรัพย์สินหรือข้อมูล)ที่มีผลมาจากการใช้บริการของ WORKHUB-ASIA หรือจากเนื้อหาที่ได้รับซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้บริการของ WORKHUB-ASIA

ไม่ว่าในกรณีใดๆ WORKHUB-ASIA จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายแบบเยี่ยงอย่าง  ค่าเสียหายเบ็ดเตล็ด ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายในกำไรที่ขาดหายไปซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้บริการของ WORKHUB-ASIA

โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆตามที่ระบุไว่ในสัญญาที่ขัดแย้งต่อข้อความดังต่อไปนี้ความรับผิดของบริษัทฯต่อคุณสำหรับเหตุใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากรูปแบบของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเวลาใด จะจำกัดเพียงเท่ากับจำนวนเงินที่คุณได้ชำระให้แก่ WORKHUB-ASIA (ถ้ามี) สำหรับบริการของ WORKHUB-ASIA ในช่วงระยะเวลาที่คุณใช้บริการของบริษัทฯ 

9. การบอกเลิกสัญญา

WORKHUB-ASIA สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ อีกทั้ง WORKHUB-ASIA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมและในการใช้บริการใด ๆของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งาน

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมและตกลงที่จะให้ความคุ้มครองค่าเสียหาย ป้องกันและช่วยปกป้อง WORKHUB-ASIA และ บริษัทสาขาของ WORKHUB-ASIA (ไม่ว่าจะถือครองทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม) หรือเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นหน่วยงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น สมาชิก ตัวแทน ลูกจ้างพนักงาน ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันหรือเป็นรายบุคคลจากความเรียกร้อง หนี้สินความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าทดแทน ค่าใช้จ่าย คำตัดสิน ค่าปรับและบทลงโทษที่ขึ้นอยู่กับหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของคุณที่ละเลย เป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นการละเว้นจากการประพฤติผิดไม่ว่าเป็นโดยเจตนาและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือเป็นการใช้บริการที่ว่านี้ นอกจากนี้คุณยอมรับในกรณีที่คุณเรียกร้องหรือฟ้องร้องคดีในการละเมิดข้อตกลงนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าทนายความใด ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย WORKHUB-ASIA หรือเจ้าหน้าที่และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ต่างการเรียกร้องหรือคดีความดังกล่าว

 

11. การเป็นโมฆะ

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ หรือส่วนของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะถูกกำหนดว่า ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ จึงยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและมีผลกระทบอย่างบริบูรณ์ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

12. การประกันความเสียหาย

WORKHUB-ASIA จะดำเนินการโดยรับผิดชอบและมีการประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจส่วนบุคคลสำหรับทรัพย์สินของ WORKHUB-ASIA เองในพื้นที่บริการ ในฐานะผู้ใช้บริการก็จะขอแนะนำว่าคุณควรดำเนินนโยบายประกันภัยให้ครอบคลุมอุปกรณ์ของคุณเองในขณะที่ใช้บริการในพื้นที่ของเราด้วย นโยบายการประกันความเสียหายของคุณอาจครอบคลุมที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของคุณและที่ทำงานซึ่งรวมทั้งสถานที่ของ WORKHUB-ASIA –อีกด้วย  บริษัท ซีเอสอาร์ โฟกัส จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อการโจรกรรมหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้นจึงขอแนะนำให้คุณใช้ระบบล็อคสายเคเบิลของคุณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆที่คุณนำมาใช้ และใช้ตู้เก็บของสำหรับการจัดเก็บ ถ้าหากมีการรวมอยู่ในแผนสมาชิกของคุณแล้ว ผู้ใช้บริการแบบรายวันจะต้องดูแลทรัพย์สินของคณให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา

13. ที่จอดรถ

สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จอดรถของเทศบาลเมืองนนทบุรี ซึ่งเราไม่มีที่จอดรถภายใน WORKHUB-ASIA เอง โดยสมาชิกไม่ควรจอดรถในซอยติวานนท์ 3 แยก 6 แต่สมาชิกสามารถจอดรถ ณ ที่รับจอดรถบริเวณหน้าซอยติวานนท์ 3  และใช้บริการสามล้อถีบเพียง 10 บาทหรือเดินเข้ามาเพียง 200 เมตรเท่านั้น บริการที่สะดวก รวดเร็วและสามารถไว้วางใจได้มากที่สุดคือ การใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยลงรถที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข แล้วใช้บริการจักรยานสามล้อดังกล่าวข้างต้น

 

14. ความยินยอมสำหรับการใช้ถ่ายภาพ / วิดีโอเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

สมาชิกและผู้ใช้บริการอนุญาตให้ WORKHUB-ASIA ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทนในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ รวมถึงการอัดเสียง หรือการอ้างถึงคำพูดของสมาชิกและผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายหรือประกอบการโฆษณา โดยใช้กับแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์, บนเว็บไซต์ของ WORKHUB-ASIA หน้าเว็บของ Facebook,  หรือใช้กับ Twitter หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ สมาชิกและผู้ใช้บริการอาจตกลงที่จะให้เปิดเผยชื่อและหรือตัวตนของเขาและเธออาจจะถูกเปิดเผยในเนื้อหาหรือความเห็นที่มีการเชื่อมต่อกับภาพที่ตีพิมพ์ สมาชิกยังตกลงว่าสื่ออาจติดต่อสมาชิกและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับ WORKHUB-Asia. สมาชิกและผู้ใช้บริการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ  สิ่งพิมพ์ทั้งหมด  รวมถึงการทำสำเนาดิจิตอล วิดีโอและการบันทึกเสียงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ซีเอสอาร์ โฟกัส จำกัดอย่างไรก็ตาม WORKHUB-Asia จะทำอย่างดีที่สุดในการติดต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการเพื่อขอใช้เนื้อหาใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล และ จะให้คำอธิบายที่กระจ่างชัดและตรงไปตรงมาว่าเนื้อหาข้างต้นจะนำไปใช้อย่างไร โดยปกติเนื้อหาจะนำไปใช้ในบริบทของการส่งเสริมการขาย ยกเว้นแต่ว่าจะระบุไว้ในการสื่อสารกับสมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นอย่างอื่น  WORKHUB-Asia หรือผู้แทนจะติดต่อคุณอย่างแน่นอนหากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆหรือมีการแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับจากสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ดังนั้นคุณในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ใน TOU นี้และตกลงที่จะผูกพันกับ TOU เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของในการใช้บริการ

 

HOURS:


Monday – Saturday
09.00 – 19.00 hrs.

LOCATION:


9 Soi Tiwanon 3 yak 6, Tiwanon Rd.,
Mueng, Nonthaburi 11000.

NEARBY FACILITIES:


5 minutes to Ministry of
Public Health MRT Station